Manglik Matrimonial Brides
KA2018932520
33yrs | 5ft 3inc - 160cms | Hindu | Kayastha bengali| Hotels/Hospitality Professional | France
 
RA2018927583
27yrs | 5ft 3inc - 160cms | Hindu | Vaishya | Manager | Gurgaon,Haryana,India
 
SH2018103580
33yrs | 5ft 5inc - 165cms | Hindu | Punjabi | Manager | Jaipur,Rajasthan,India
 
SU20181136267
27yrs | 5ft 4inc - 162cms | Sikh | Khatri | Engineer | Rupnagar,Punjab,India
 
Manglik Matrimonial Grooms
AD2019140503
32yrs | 5ft 10inc - 177cms | Hindu | Brahmin saraswat| Business Owner | Bangalore,Karnataka,India
 
AG20181132407
30yrs | 5ft 9inc - 175cms | Hindu | Agarwal | Business Owner | Delhi,Delhi,India
 
AK20181145330
23yrs | 5ft 8inc - 172cms | Hindu | Brahmin | Business Owner | ,,India
 
RI2019132270
31yrs | 5ft 5inc - 165cms | Hindu | Brahmin | Human Resource | Delhi,Delhi,India